COrvus v. 1.4.0

Dátum vydania verzie: 
piatok, 3. február 2017
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.2 Jelly Bean, 4.2.1 Jelly Bean, 4.2.2 Jelly Bean, 4.3 Jelly Bean, 4.3.1 Jelly Bean, 4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat
Nový modul: 
Šport

Základná aplikácia umožňujúca meranie aktuálnej rýchlosti a prekonanej vzdialenosti, obsahuje časové (intervaly) aj vzdialenostné (úseky) funkcie, podporuje ukladanie nastavenia do profilov, umožňuje meranie pulzu (podporované zariadenie zephir hxm). Podrobné informácie možno nájsť v používateľskej príručke.

Tagger

Umožňuje označovanie a identifikáciu predmetov označených nálepkou s QR kódom. Predmety možno kategorizovať, premenovávať,... K jednotlivým nálepkám sa asociujú zvukové nahrávky. Podrobné informácie možno nájsť v používateľskej príručke.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Správa bezdrôtových sietí - možno ju nájsť v nastaveniach bezdrôtových sietí a slúži na pridávanie, mazanie a pripájanie resp. odpájanie sa od wifi. Podrobnosti v používateľskej príručke.
COrvus od verzie 1.4. podporuje prácu s webom v prehliadači Google Chrome. Okrem pohybu po objektoch je možné pohybovať sa aj po nadpisoch, zoznamoch, odkazoch, formulárových prvkoch,... Podrobnosti možno nájsť v používateľskej príručke.
Klávesnicu COrvus teraz možno používať aj vo všetkých Android editačných poliach, mimo prostredia COrvus, je ju ale potrebné nastaviť ako predvolenú systémovú klávesnicu. Aktiváciu klávesnice možno urobiť cez kontrolu nastavení v ponuke pomocník (Viď nižšie)
Klávesnica na telefónoch LG Wine Smart je teraz v prípade, že je COrvus nastavený ako systémová klávesnica prepojená na klávesnicu COrvus. Teda, tlačidlá na LG možno použiť na písanie rovnako ako tlačidlá na obrazovke. Napríklad tlačidlo 1 obsahuje znaky .,? !, tlačidlá * a # slúžia na písanie ďalších symbolov, klávesnice prepínajte 1-švihaním. Ak je klávesnica skrytá, potom fungujú tlačidlá ako rozšírené kurzorové šípky na pohyb po texte, podrobnosti možno nájsť v používateľskej príručke.
Pridaný nový model klávesnice písanie dotykom, ktorý umožňuje písanie rovnakým spôsobom, ako na klasických telefónoch s hardwarovou klávesnicou. Teda, píšete ťukaním po tlačidle, nie dvojprstovou technikou. Písať možno aj pridržaním tlačidla.
Čítač obrazovky COrvusu teraz sprístupňuje aj obrazovku pre zadávanie pin kódu.
V ponuke pomocník pribudol nástroj na kontrolu Android nastavení. Po jeho aktivovaní bude zobrazený zoznam Android nastavení, ktoré je vhodné aktivovať, aby COrvus pracoval správne. Položky zoznamu možno použiť na vyvolanie príslušných okien z Android nastavení.
Ak obsahuje titulok ľubovoľného okna informáciu, ktorá je dlhšia ako titulok, potom sa text začne po krátkom čase automaticky rolovať, aby ho bolo možné prečítať.
V aplikácii nastavenia pribudla nová sekcia Vybrané Android nastavenia. Sekcia obsahuje linky na rýchle otvorenie niektorých najčastejšie používaných Android nastavení.
COrvus teraz automaticky varuje používateľa pri práci so SMS správami v prípade, že nie je nastavený ako predvolená SMS aplikácia.
V kontextovej ponuke každého prepisovateľného editačného poľa pribudla položka umožňujúca načítať text z QR kódu. Funkciu možno použiť na jednoduché zadávanie textu napríklad použitím aplikácie v počítači.
Zmazané maily v mailovom klientovi sú teraz automaticky ukladané do koša. Funkciu možno vypnúť, maily môžu byť automaticky vymazávané.
Pri vytváraní nového účtu v mail klientovi teraz klient automaticky dopĺňa niektoré údaje pri často používaných službách.
Na COrvus obrazovke počas hovoru teraz možno použiť dlhé stlačenie 1-shiftu na spustenie diktafónu. Bezprostredne po spustení sa aktivuje aj nahrávanie. Na niektorých telefónoch sa môže stať, že na nahrávke bude zaznamenaný len hlas volajúceho, nie volaného. Nahrávanie možno zastaviť krátkym alebo dlhým stlačením 1-shiftu, po zastavení nahrávania bude diktafón automaticky ukončený a focus sa vráti späť na obrazovku počas hovoru.
Tlačidlo ponuka, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu telefónu teraz možno použiť na aktivovanie kontextovej ponuky všade tam, kde to má zmysel.
V prostredí čítača obrazovky možno prezerať práve zameraný objekt po znakoch, slovách, riadkoch, stranách,... Na prezeranie použite jednoprstové švihy doprava resp. doľava, granularitu (úseky, po ktorých chcete objekt prezerať) nastavte gestami 1-švih nahor resp. nadol. Najčastejšie granularity možno vyvolať použitím tzv. l-giest, ktoré sú konfigurovateľné. Viac informácií v používateľskej príručke.
V prostredí čítača obrazovky možno gestom 1-švih doprava vyvolať plynulé čítanie.
Plynulé čítanie v prostredí čítača obrazovky môže čítať po objektoch, alebo po úsekoch definovaných naposledy použitou granularitou. Podrobnosti v používateľskej príručke.
COrvus teraz v prostredí čítača oznamuje informácie o zoznamoch. Informácia o počte položiek je vyslovená vždy na začiatku zoznamu.
Vylepšená odozva pri prezeraní dotykom v prostredí čítača obrazovky.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Gesto na spustenie plynulého čítania v editačných poliach bolo zmenené z pôvodného 1-poklepania na 1-švih doprava, aby sa zhodovalo s gestom v prostredí čítača obrazovky.
Gesto na zapamätanie aktuálnej pozície kurzora v editačných poliach bolo zmenené z pôvodného 1-švih doprava na 1- poklepanie.
Bol zmenený zvuk, ktorý oznamuje pád aplikácie. Ide o dlhú klesajúcu postupnosť tónov. Generované crash logy sú teraz podstatne kratšie.
Tlačidlá shift1 a shift2 teraz fungujú v režime krátkeho resp. dlhého stlačenia. Interval dlhého stlačenia možno nastaviť v nastaveniach prostredia, voľba maximálne trvanie krátkeho shiftu. Na umlčanie reči použite krátke stlačenie tlačidla 2-shift.
Na COrvus obrazovke počas hovoru možno teraz použiť krátke stlačenie tlačidla 1-shift na aktiváciu resp. deaktiváciu hlasitého odposluchu.
V aplikácii diktafón možno použiť krátke stlačenie 1-shiftu na spustenie resp. zastavenie nahrávania.
V prostredí čítača obrazovky bolo zmenené gesto pre funkciu späť z pôvodného švih doľava na gesto 1-švih doľava, gesto je teraz rovnaké ako v editačných poliach v prostredí COrvus.
Gesto 1-švih doľava a následne bez zdvihnutia prsta doprava možno použiť na aktivovanie domovskej obrazovky. Môže byť užitočné pre používateľov telefónov bez hmatateľného tlačidla domov.
2-švihanie nahor resp. nadol možno aj v prostredí čítača obrazovky použiť na úpravu hlasitosti reči.
Pri návrate do prostredia COrvusu z prostredia čítača je teraz zahraná krátka klesajúca melódia. Ozvučené sú teda prechody oboma smermi.
V nastaveniach čítača obrazovky pribudla voľba, umožňujúca aktivovať skratku (stlačenie oboch hlasitostí súčasne) na dočasnú deaktiváciu, resp opätovnú aktivácu čítača obrazovky. Ak je čítač deaktivovaný, je to signalizované troma zopakovaniami melódie signalizujúcej prechod zo
Opravená chyba: 
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že nebolo možné používať schránkové operácie v aplikácii telefón.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že COrvus zobrazoval pri prichádzajúcom hovore z neznámeho čísla nesprávnu informáciu.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť mailového klienta pri práci so službou seznam.cz.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že ak sa v prostredí čítača obrazovky na obrazovke nachádzal posuvník, tak bol vyslovovaný pri každej zmene aj v prípade, že nebol zameraný (nemal fokus).
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že ak bola aktívna funkcia „nehovoriť pri vypnutom displeji“, potom bolo nutné v niektorých prípadoch odomykať telefón švihom jedného prsta, nie dvoma.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala zriedkavé pády niektorých externých aplikácií v prípade, že boli spúšťané pomocou niektorej z funkcií COrvusu na to určených (skratkové gestá na hlavnej obrazovke, aplikácia Android aplikácie a pod).
Opravená chyba, ktorá mohla v zriedkavých prípadoch spôsobovať pád COrvusu počas budenia.
Opravená chyba, ktorá mohla v zriedkavých prípadoch spôsobovať pád COrvusu v editačných poliach prostredia.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v niektorých oknách nebolo rolovanie ozvučené pípaním.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád COrvusu v prípade, že sa používateľ pokúšal nastaviť automatické vypínanie displeja na nikdy.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na niektorých telefónoch zmĺkol čítač obrazovky COrvusu, ak bol COrvus ukončený v zozname bežiacich aplikácií.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v zozname udalostí v kalendári nefungovala skratka na mazanie.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že zoznam udalostí v kalendári bol zoradený podľa dátumu vytvorenia, nie podľa dátumu a času začiatku udalosti.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť kopírovania v čítačke dokumentov.