Naša reakcia na pretrvávajúce útoky p. Zahoranského

Stanovisko Stopky n.o. k dlhodobému poškodzovaniu dobrého mena našej organizácie a k neodôvodnením útokom na našich zamestnancov, dobrovoľníkov, priateľov, partnerov, donorov... zo strany p. Vladimíra Zahoranského

Stopka n.o. vydáva v súvislosti s dlhodobým poškodzovaním jej dobrého mena, ako aj osočovaním našich zamestnancov, dobrovoľníkov, partnerov, podporovateľov a priaznivcov zo strany pána Vladimíra Zahoranského toto stanovisko:

Pán Zahoranský už niekoľko rokov neúnavne a hlavne bez príčiny útočí nie len na našu organizáciu, ale aj na veľa iných renomovaných organizácií, ktoré sa snažia zlepšovať životné podmienky ľudí so zrakovým postihnutím. Ešte o niečo útočnejšie a neakceptovateľnejšie, ako vystupuje voči samotným organizáciám zrakovo postihnutých, vyjadruje sa aj voči našim súčasným i bývalým zamestnancom, dobrovoľníkom, priaznivcom, podporovateľom a partnerom. Rovnako i voči zamestnancom, dobrovoľníkom, členom, partnerom, podporovateľom a priaznivcom ostatných dotknutých inštitúcií. Pán Zahoranský si v emailovej, telefonickej, či osobnej komunikácii cielene vytipuje veľkú skupinu adresátov, čo robí podľa toho, aby Stopku n.o., či inú organizáciu v jeho „hľadáčiku“ čo najviac poškodil. A to ako z vnútra, tak i navonok. Hromadnou, nevyžiadanou poštou, či individuálne, obracia sa buď na zamestnancov, či členov danej organizácie a zavádzajúcimi, lživými či z kontextu vytrhnutými tvrdeniami sa snaží vnútri postihnutej organizácie vyvolať konflikty. Ešte častejšie sa však podobným spôsobom, s využitím zavádzajúcich a klamlivých tvrdení, obracia na zástupcov donorov i partnerov našej, či ostatných postihnutých organizácií a snaží sa dehonestovať našu prácu tak, aby dosiahol ukončenie podpory zo strany donora, či spolupráce u partnera. Toto intenzívnejšie vykonáva najmä v zlomových momentoch, napr. pred konaním hlavného dňa verejnej zbierky, či po pridelení grantu, po zverejnení článku o organizácii, či človeku, na ktorého sa práve zameria a p. Často sa tvári ako člen, či poverený zástupca poškodenej organizácie, pričom sa v jej mene snaží jednať a získavať rôzne výhody, či príspevky, alebo si vyžaduje rôzne informácie, na ktoré nemá nárok a ktoré chce prekrútiť a zneužiť na ďalšiu diskreditáciu jemu nepohodlných osôb, či inštitúcií. Pri týchto tvrdeniach vychádzame z osobných skúseností i z oficiálnych vyjadrení poškodených organizácií. Niekedy si dokonca pre zvýšenie dôveryhodnosti svojich tvrdení vytvára falošné identity, či zneužíva identity skutočných ľudí, aby tak zdanlivo nezávislými osobami podporil jeho názory a tvrdenia. Takto sa napríklad dlho prezentoval i ako p. Richard Willmann, pričom v zastúpení tejto skutočne žijúcej osoby o nej uvádzal i pravdivé informácie, čím sa snažil zmiasť adresátov. Proti jemu nepohodlným organizáciám v absurdných konštrukciách vyťahuje a hromadne rozposiela i náboženské otázky, otázky gender ideológie, či klasické hejty o financovaní zo Šorošových peňazí.

Ako to začalo

Pána Zahoranského poznáme ešte z čias vysokoškolského štúdia (prelom tisícročí), kedy sme sa s ním stretávali v podpornom centre pre študentov so zrakovým postihnutím na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Rovnako ako my, i on navštevoval podporné centrum ako študent so zrakovým postihnutím. Už vtedy sa snažil diskreditovať všetky organizácie, ktoré sa snažili pomáhať nevidiacim a paradoxne aj tie, ktoré sa snažili pomáhať i jemu samotnému. Táto jeho neutíchajúca nenávisť voči každému, kto sa akokoľvek pričinil o zlepšenie postavenia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku i v Česku sa žiaľ prejavuje a evidentne stupňuje až dodnes. Snaží sa poškodzovať nie len významné inštitúcie, ako napr. už spomínané podporné centrum Univerzity Komenského, neskôr i obdobné centrum Teiresias Masarykovej univerzity, ale tiež samotné univerzity, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie Infoblind a ich digitálnu knižnicu DigiBooks, Tyflocentrum Brno a ďalšie inštitúcie. Vieme, že istý čas sa dokonca zameral i na atakovanie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Rovnako vystupuje veľmi agresívne voči osobnostiam, ktoré v komunite nevidiacich a slabozrakých aktívne pôsobia (poškodení sú napr. RNDr. Branislav Mamojka – predseda ÚNSS, PhDr. Petr Peňáz – riaditeľ strediska Teiresias, Peter Grosser – predseda OZ Infoblind, Ing. Róbert Vojdan – technický šéf a administrátor knižnice DigiBooks a mnohí ďalší). Na internete je Vladimír Zahoranský známy svojimi hejterskými útokmi aj voči iným ľuďom a inštitúciám, nie len zo sveta nevidiacich, ale i napr. pre ich iné politické názory a p. Napriek tomu, že sa s p. Zahoranským už celé roky nestretávame, nekomunikujeme spolu a nemá o nás iné, ako verejne dostupné informácie, v posledných rokoch sa pustil aj do útokov voči našej organizácii a nevyberaným spôsobom napáda i našich zamestnancov (najmä Ing. Romana Martinoviča – riaditeľa Stopky n.o. a Mgr. Petra Leckého – nášho senior programátora). No a čo je najhoršie obdobne napáda i našich partnerov, či donorov. Pri tom proti týmto útokom prakticky neexistuje účinná obrana. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá podala v tejto súvislosti na p. Zahoranského žalobu na ochranu jej dobrého mena síce uspela, no napriek právoplatnému rozsudku okresného súdu v Humennom p. Zahoranský nerešpektuje uznesenie súdu a ďalej pokračuje so svojimi atakmi.

Corvus nie je komerčný projekt

Čo sa týka Stopky n.o., v jeho vyjadreniach súvisiacich s našou organizáciou, o ktorých sme sa dozvedeli od našich partnerov (prípadne z mailov, ktoré nám priamo p. Zahoranský preposlal), sa najčastejšie uvádza, že Stopka n.o. vyvíja akýsi komerčný produkt Corvus, ktorý je podnikateľskou aktivitou štatutára Stopky n.o. – Romana Martinoviča, prípadne nášho programátora Petra Leckého. P. Zahoranský sa snaží vzbudiť dojem, že podporou projektu Corvus, prípadne i iných kompenzačných pomôcok, ktoré Stopka n.o. vyvíja, donori vlastne podporujú súkromné osoby, ktoré ovládajú Stopku. Stopka je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá je zriadená na základe príslušného zákona a ktorá vývoj kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patrí aj aplikačný set Corvus vyvíja v rámci svojich všeobecne prospešných, teda jednoznačne neziskových činností (viac o Corvuse v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=ubeJymXZ2-A&t=14s ). Samozrejme, používanie Corvusu je spoplatnené, rovnako ako sú spoplatnené i vybrané služby nemocníc, knižníc, škôl, ale príjem z týchto poplatkov kryje len zlomok nákladov na jeho vývoj, používateľskú podporu a šírenie. Stopka zároveň pomáha klientom pri získaní príspevku na jeho zaobstaranie od štátu a sama sa snaží získavať donorov, aby túto pomôcku mohla poskytovať za čo najnižší poplatok, prípadne bezplatne pre tých, čo to potrebujú. Poplatky za používanie Corvusu sú teda zároveň spôsobom, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť tohto projektu. Ak by aj prípadne nejaký zisk dosiahla, v súlade so zákonom ho celý musí opätovne použiť na vykonávanie svojich všeobecne prospešných neziskových aktivít. Tvrdenie p. Zahoranského je teda v tomto kontexte absurdné, čo preukazujeme nie len v našich výročných správach a verejne dostupných účtovných závierkách, ale čo je predmetom veľkého množstva kontrol, ktorým je Stopka pravidelne podrobovaná. Orgány Stopky n.o. sú rovnako tvorené transparentným a demokratickým spôsobom vyplývajúcim z nášho štatútu a v prvom rade zo zákona, podľa ktorého je riaditeľ len voleným výkonným orgánom (sám nemôže byť členom správnej rady), ktorý je kontrolovaný správnou radou a kontrolórom Stopky n.o. Preto absolútne vylučujeme nie len komerčný charakter projektu Corvus, či akýchkoľvek našich projektov, ale tiež aj spájanie ich úžitku s osobou riaditeľa Stopky n.o, či akéhokoľvek iného zamestnanca i člena jej orgánov.

Chránime práva autorov

P. Zahoranský tiež často uvádza, že poškodzujeme práva autorov diel, ktoré sprístupňujeme prostredníctvom nášho aplikačného setu Corvus na sprístupnenie mobilných telefónov s OS Android a ktoré budeme sprístupňovať i prostredníctvom práve vyvíjaných pomôcok Matej a Matejko. Tiež často napáda spolupracujúce digitálne knižnice, že tieto práva poškodzujú i ony a to spoluprácou s nami. Práve ony totiž svojim čitateľom poskytujú prostredníctvom nášho Corvusu prístup k svojim knihám. Pretože ide o zložitejšie vysvetliteľný problém k danej veci sme vytvorili vysvetľujúce video, kde jasne popisujeme, ako celý systém funguje. Toto video nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=N37mXMHOEnM&t=17s  P. Zahoranský vyložene klame, ak tvrdí, že Stopka n.o. má prístup k akýmkoľvek knihám, či iným dokumentom, ktoré sú používateľom poskytované prostredníctvom nášho softvéru. Preto jednoznačne odmietame i tvrdenia o poškodzovaní autorských práv autorov akýchkoľvek dokumentov z našej strany.

Stopka n.o. koná transparentne

Vladimír Zahoranský rovnako často spomína akési tajné dohody medzi našou organizáciou a inými organizáciami, či medzi našimi riadiacimi zamestnancami a riadiacimi zamestnancami iných organizácií, ktoré majú podľa jeho konšpiračných tvrdení najčastejšie za cieľ obohacovanie súkromných osôb na úkor našich klientov, či klientov našich partnerov. Zároveň často vyzýva našich partnerov na zverejnenie takýchto dohôd odvolávajúc sa napr. na zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Takéto dohody však v žiadnom prípade neexistujú a tak mu ich ani my a ani naši partneri nemôžeme predložiť. Ich nepredloženie však p. Zahoranský považuje za popieranie jeho práva a práva nevidiacich na informácie. Sme radi, ak ktorýkoľvek partner vyjadrí svoju podporu ktorémukoľvek nášmu projektu, ocení jeho kvality, alebo sa akokoľvek zapojí do jeho realizácie, či šírenia informácií o ňom. Naše vzťahy najmä s poradenskými inštitúciami sú vyložene korektné, profesionálne a transparentné, čoho dôkazom je, že naši partneri – obzvlášť Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, dávajú rovnaký priestor ako nám aj iným podobným projektom z celého sveta. To, že svojich klientov informujú o Corvuse je súčasťou ich práce, za ktorú sú platení zo štátu v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva, kde sa klienti dozvedajú o všetkých dostupných možnostiach, nie len o našom riešení.

Zastrašovanie a vyhrážky

Zo strany p. Zahoranského nie je ojedinelé ani zastrašovanie našich partnerov, ktorí sa s ním pokúsili slušne komunikovať a to právnymi krokmi z jeho strany a inými vyhrážkami.

Vzťah Stopky n.o. a spoločnosti Opora

Často nám vyčíta, že Stopka n. o. je vedená riaditeľom Romanom Martinovičom, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti Opora s.r.o., ktorá distribuuje naše pomôcky. Napriek tomu, že Opora je súkromnou spoločnosťou, požaduje od nás rôzne informácie o jej fungovaní a financovaní. Spoločnosť Opora sme (ako zakladatelia Stopky n.o.) založili ešte pred založením Stopky n.o. a dôvodom jej vzniku bolo, aby sa na slovenský trh dostali aj alternatívne pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré sa do tých čias na Slovensku nedistribuovali i napriek ich výnimočnej kvalite (na slovenský trh sme priniesli napr. svetoznámy softvér na zväčšovanie obrazovky pre nevidiacich ZoomText, program Talks&Zooms a p.). Túto činnosť sme samozrejme ako nezisková organizácia vykonávať nemohli, preto bola právna forma spoločnosti s ručením obmedzeným pre nás pri Opore východiskom. Dnes je na Slovensku oveľa viac dostupných pomôcok ako v roku 2005, keď Opora s.r.o. vznikla a naviac sme svoju pozornosť upriamili na vlastný vývoj. Preto sa spoločnosť Opora teraz venuje už len distribúcii našich pomôcok. Stopka n.o. ako nezisková organizácia by túto činnosť mohla sama vykonávať len ako vedľajšiu činnosť. Týmto spôsobom naviac dokážeme zabezpečiť, že ceny pomôcok sú pre našu cieľovú skupinu naozaj dostupné (distribútori totiž často zvyšujú ceny pomôcok o neprimeranú maržu, ktorá ich viac ako zdvojnásobuje) a tiež i to, že ak aj Opora dosiahne nejaký zisk, opätovne ho vracia buď do vývoja ďalších pomôcok, alebo na ich šírenie. Čestne prehlasujeme, aj keď to nie je našou povinnosťou a ani záväzkom, že vlastníkom Opory, ktorými sú fyzické osoby, keďže Stopka ako nezisková organizácia zo zákona nemôže Oporu vlastniť, nebol za celé obdobie jej existencie nikdy vyplatený podiel na zisku. Naopak. Ak Opora napr. v roku 2016 dosiahla vzhľadom na jej veľkosť pomerne vysokú stratu, bolo to výlučne pre to, že prebrala na seba záväzky našej neziskovej organizácie, ktorá v tom roku nezískala dostatok projektových zdrojov a ktorej takto spoločnosť Opora pomohla. To zachránilo vývoj pomôcky Corvus, čo sa prejavilo aj v ďalších rokoch, keď sa Stopka vďaka tejto pomoci postavila pevne na vlastné nohy. Z čoho túto stratu Opora kryla je síce pri obchodnej spoločnosti irelevantnou a nepatričnou otázkou, ale v rámci našich zásad transparentnosti nemáme problém uviesť, že to bolo najmä z vkladu jej vlastníkov a už takmer splateného úveru, ktorý by Stopka ako nezisková organizácia nezískala. Nakoniec, tieto fakty vyplývajú aj z našich verejne dostupných účtovných závierok.

Vyjadrenia p. Zahoranského pôsobia na prvý pohľad veľmi dôveryhodne

Najhoršie je, že väčšina vyjadrení p. Zahoranského pôsobí na prvý pohľad veľmi dôveryhodne a fundovane. Až po hlbšom skúmaní, na čo však každý v dnešnej uponáhľanej dobe nemá čas, si čitateľ jeho riadkov uvedomí, že veci sú vytrhnuté z kontextu, sú zavádzajúce a účelové. My často ani len netušíme, pred kým všetkým p. Zahoranský očiernil našu ťažko budovanú dobrú povesť, či povesť našich zamestnancov, a tak sa ani nemáme účinnú možnosť brániť, či poskytnúť konkrétnym adresátom stanovisko z druhej strany. Aj pre renomované celoslovenské združenie by to bola veľmi ťažká situácia - pre malú neziskovú organizáciu z Ružomberka akou je Stopka to môže mať až fatálne následky. Vieme, že p. Zahoranský svoje osočujúce e-maily zasiela z viacerých e-mailových adries, využíva viacero mailinglistov, niekedy dokonca adresátov svojich vykonštruovaných tvrdení kontaktuje i telefonicky, či osobne.  Samozrejme, ďakujeme všetkým, ktorí sa v prípade pochybností obrátili priamo na nás so žiadosťou o vysvetlenie a zároveň nás úprimne desí, kto všetko tak neurobil a s kým, vďaka konaniu p. Zahoranského dôjde k ukončeniu spolupráce, či podpory bez toho, aby sme tušili pravú podstatu veci. Našťastie vieme, že všetci naši partneri a donori sa snažia k našej vzájomnej spolupráci pristupovať s najvyššou zodpovednosťou a otvorenosťou a tak veríme, že zloba p. Zahoranského neprinesie ovocie, o ktoré tak usiluje. Pretože sa ale p. Zahoranský skrýva za svoje zrakové postihnutie, čím sa snaží vzbudiť ešte väčšiu dôveru, prípadne pocit, že jedná v mene komunity ľudí so zrakovým postihnutím, je jeho konanie pre nás, ako aj iné organizácie a hlavne samotných nevidiacich a slabozrakých ešte o to nebezpečnejšie. Pán Zahoranský totiž spolieha na predsudky ľudí, ktorí si pod ľudským nešťastím spojeným so zrakovým postihnutím nevedia predstaviť nevidiaceho – zlého človeka, lebo v spoločnosti je príliš okrídlená formulka (stereotyp), že nevidiaci vidia srdcom. Áno samozrejme. Je veľa takých nevidiacich, čo srdcom naozaj vidia, ale rovnako tak veľa je i ľudí bez zraku, ktorí sú (možno i vďaka svojmu postihnutiu) zatrpknutí. Dokonca sú i takí, ktorých správanie je, možno i v dôsledku pridruženého postihnutia, či narušenej osobnosti, v príkrom rozpore so slušnosťou a morálkou. To nepíšeme pre to, že by sme týchto ľudí chceli súdiť, ale pre to, že verejnosť nevidiacich často vníma ako jednoliatu masu s bielou palicou a psíkom pri boku, no aj nevidiaci ľudia sú individuálne osobnosti so svojimi dobrými i zlými vlastnosťami. Aj nevidiaci a slabozrakí sú totiž v prvom rade vždy len ľudia. Preto môžu urobiť veľa dobrého, no žiaľ, niekedy i zlého a nie vždy musí byť jasné, prečo vlastne. Ako je to napr. u p. Zahoranského.

Najzávažnejšie nebezpečenstvo

Jeho konanie má však žiaľ vplyv nie len na poškodzovanie dobrého mena Stopky, iných organizácií a ľudí, ktorí sa snažia zmeniť tento svet k lepšiemu, ale hlavne je ohrozením pre kvalitu služieb určených ľuďom so zrakovým postihnutím, keďže klamstvami, osočovaním a zavádzaním môže ľahko demotivovať ľudí, ktorí sa snažia často bez nároku na odmenu, či len za minimálnu mzdu tvoriť obrovské hodnoty a tiež ohrozuje naše vzťahy s partnermi, ktorí nám napr. poskytujú dôležité dáta, ktoré my následne nevidiacim sprístupňujeme za účelom prekonávania informačných bariér, či ohrozuje naše vzťahy s donormi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo robíme a vďaka ktorým môžu byť naše produkty a služby pre nevidiacich a slabozrakých i finančne dostupné.

Správanie Vladimíra Zahoranského zároveň považujeme nie len za osočovanie, ale aj nebezpečné prenasledovanie, keďže veľmi pozorne sleduje všetkými možnými spôsobmi, verejné, ale aj súkromné vystupovanie a udalosti v živote našich zamestnancov a priateľov, neprimerane sa na nich zameriava a snaží sa ich diskreditovať nie len spôsobom, proti ktorému sa dá brániť, ale i poza ich chrbát.

Naše ospravedlnenie

Záverom nám dovoľte ospravedlniť sa všetkým našim partnerom, donorom, priaznivcom i ostatným, ktorým pán Zahoranský v súvislosti so Stopkou n.o. akokoľvek strpčuje život. Necítime sa byť nijako zodpovední za vzniknutú situáciu. Na druhej strane sami dobre chápeme, pretože to pociťujeme i sami na vlastnej koži, aké je správanie p. Zahoranského nepríjemné i obťažujúce a mrzí nás, že to je i v spojitosti s menom našej organizácie. Veríme, že i napriek tomu jeho konanie nedokáže rozorvať vzťah našich zamestnancov, dobrovoľníkov, klientov i priaznivcov k Stopke, poškodiť naše dlhodobo budované dobré vzťahy s našimi partnermi i donormi a hlavne naše spoločné úsilie zlepšovať život ľudí so zrakovým postihnutím. Nie všetci sú takí ako p. Zahoranský. Práve naopak. Medzi nevidiacimi a slabozrakými je mnoho úžasných ľudí, čoho dôkazom sú aj naši klienti, i zamestnanci so zrakovým postihnutím a oni naozaj potrebujú našu i vašu pomoc.

V Ružomberku, 4.4.2019

Mgr. Lenka Bernátová, predseda správnej rady Stopky n.o.
Ing. Roman Martinovič, riaditeľ Stopky n.o.

 

Odkazy na stanoviská iných poškodených subjektov

Prikladáme odkazy na verejné stanoviská niektorých z poškodených subjektov: