MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím

Kód projektu v ITMS2014+: 
312041P037
Realizovaný na základe výzvy: 
OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím
Špecifický cieľ projektu: 
Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Typ projektu: 
Dopytovo- orientovaný projekt
Poskytovateľ a Riadiaci orgán: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trvanie projektu: 
01/01/201931/12/2021

Podstatou projektu neziskovej organizácie Touch&Speech bolo navrhnúť, vyvinúť a overiť v pilotnom odskúšaní elektronické zariadenie/kompenzačnú pomôcku MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a dokumentov určený pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím prevažne vo vyššom veku s problematickými zručnosťami v oblasti IKT často s pridruženými problémami v oblasti jemnej motoriky, so sklonmi k pasivite, resp. kde informačné bariéry bránia väčšej aktivizácii, zamestnateľnosti, prípadne spôsobujú riziko diskriminácie a sociálneho vylúčenia (cieľová skupina projektu). Ide o zariadenie s malým množstvom hmatovo výrazných tlačidiel, s jednoduchým ľahko pochopiteľným ovládaním, s hlasovým výstupom a s možnosťou pripojiť štandardnú počítačovú klávesnicu. Zariadenie je však možné ovládať aj s použitím rozpoznávania reči. Cieľom projektu bolo teda zlepšiť prístup cieľovej skupiny (ľudí so zrakovým postihnutím) k informáciám, najmä ku knihám a časopisom poskytovaným nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom digitálnych knižníc s využitím zariadenia / kompenzačnej pomôcky MATEJ - špecializovaného prehrávača digitalizovaných kníh a prehliadača internetového obsahu, ktorý sme počas projektu vyvinuli a pilotne odskúšali. Odbúravaním informačných bariér sme v podstatnej miere prispeli k prevencii a eliminácii diskriminácie a sociálneho vylúčenia.Články o projekte