Použitie alfanumerickej klávesnice a vyhľadanie kontaktu

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa prvýkrát oboznámime s fungovaním jednej z alfanumerických klávesníc COrvusu. Písanie využijeme pri vyhľadávaní kontaktu, čo nám pri telefonovaní bude poriadne šetriť čas. Predpokladáme, že už máte na veľmi dobrej úrovni zvládnuté základné gestá. Určite si pred touto časťou videotutoriálu pozrite aj časť venovanú numerickej klávesnici. A nevyhnutné je aj, aby ste vedeli nahmatať tlačidlo na zvyšovanie hlasitosti svojho telefónu.

Sme na domovskej obrazovke COrvusu a rozhodli sme sa, že zavoláme môjmu kamarátovi Martinovi Murárikovi. Poklepaním vstúpime do prvej položky Ponuka. V nasledujúcom zozname vyhľadáme švihaním smerom dolu kontakty a poklepaním do nich vstúpime. Hneď po vstúpení do kontaktov nám COrvus oznámil, že stojí na prvej položke z 365. Keďže chceme hľadať Martina a písmeno M je niekde v strede abecedy, je nám jasné, že tentokrát s klasickým prešvihávaním neobstojíme. A tak potrebujeme spustiť vyhľadávanie.  To je však veľmi jednoduché. Stačí nám aktivovať klávesnicu, ktorú spustíme tak, že stlačíme a držíme tlačidlo zvýšenia hlasitosti, ktoré označujeme ako shift 1 a súčasne druhou rukou vykonáme švih dolu. Následne tlačidlo shift 1 uvoľníme.  Tlačidlá hlasitosti sa väčšinou stláčajú prstom ruky, v ktorej držíme smartfón a švih sa vykonáva prstom druhej ruky.               COrvus nám oznámi hľadať, editačné pole, jedno veľké písmeno, tlačidlá. To znamená, že sme sa prepli do editačného okna na hľadanie a zároveň bola spustená alfanumerická klávesnica ktorá zapíše text s prvým veľkým písmenom. Slovo tlačidlá definuje typ klávesnice, pretože v COrvuse poznáme hneď niekoľko druhov písania.  Tlačidlá však patria medzi najrozšírenejšie  a preto si písanie ukážeme na nich. Do editačného poľa na hľadanie ideme teda zadať text, ktorý chceme vyhľadať. Hľadáme kamaráta Martina, takže potrebujeme napísať slovo Martin. Tak, ako pri numerickej klávesnici aj teraz je obrazovka rozčlenená na 2 časti. V spodných zhruba 2/3 sa nachádza samotná klávesnica a nad ňou je priestor na písanie. Klávesnica je rozčlenená na 12 tlačidiel v troch stĺpcoch a štyroch riadkoch. Ide teda o takzvanú klávesnicu 3x4 a tí, ktorí ešte pamätáte staré Nokie, sa určite veľmi potešíte, pretože ju v podstate poznáte. K jednotlivým tlačidlám je pridelených hneď niekoľko znakov a je vhodné dobre sa ich naučiť. Rozloženie znakov a písmen na klávesnici je podrobne rozpísané v kompletnej používateľskej príručke. Na každom políčku sa nachádza tri a viac znakov. Pre úvodnú prácu si vysvetlíme len znaky na prvých troch až štyroch pozíciách na každom tlačidle, ostatné si môžete doplniť z užívateľskej príručky. Na prvom riadku na tlačidle 1, teda prvom zľava  sú znaky pre bodku, čiarku, otáznik, výkričník. Na druhom tlačidle sú písmená základnej abecedy v poradí a, b, c. Na treťom tlačidle pozícii sú písmená d, e, f. V druhom riadku na máme ďalšie 3 tlačidlá, označujeme ich ako 4,5,6. Na štvrtom tlačidle sú písmená g, h, i. Na piatom tlačidle j, k, l a na šiestom tlačidle m, n, o. V treťom riadku na siedmom tlačidle sú písmená p, q, r, s. Na ôsmom tlačidle  písmená t, u, v. Na deviatom tlačidle  w, x, y, z. V štvrtom riadku na desiatom tlačidle hviezdička plus, mínus, lomeno. Na jedenástom tlačidle medzera, nula a zariadkovanie. Na dvanástom tlačidle znaky krížik, úvodzovky, znak pre dolár, znak pre percentá. Písanie písmen na prvých pozíciách je podobné ako na číselnej klávesnici. Prstom prechádzam po tlačidlách klávesnice a COrvus mi číta vždy prvé písmeno daného tlačidla. Keď zodvihnem prst z klávesnice písmeno sa zapíše do editačného poľa,  Corvus pípne a zapisované písmeno zopakuje. My ideme teda napísať slovo Martin. Vieme, že písmeno M sa nachádza na 6. tlačidle a tak prst položíme do priestoru klávesnice tam, kde približne očakávame toto tlačidlo. Prehľadávaním displeja za pomoci COrvusu, ktorý nám odčíta to, čo máme práve pod prstom, klávesu určite nájdeme, aj keby sme sa pri položení hneď netrafili. COrvus zapisuje znaky až vtedy, keď prst z klávesnice zodvihneme. Nemusíme mať teda obavu si klávesnicu poprezerať. Keď COrvus prečíta písmeno M prst z obrazovky zdvihneme. O tom, že písmeno bolo zapísané nás COrvus uistí jeho opätovným prečítaním a pípnutím. Následne hľadáme písmeno A, o ktorom vieme, že je ako prvé písmeno na druhom tlačidle. Ak by sme náhodou vyšli mimo klávesnicu, COrvus nám zo oznámi a my sa môžeme bez problémov postaviť opäť do poľa klávesnice. Po zapísaní písmena A ideme zapísať písmeno R, o ktorom vieme, že je na siedmom tlačidle, no až tretie v poradí. Zároveň ale vieme, že ako prvé je na 7. tlačidle písmeno p, ktoré vyhľadáme rovnako ako pri písmenách M a A. Keď ho však nájdeme, prst nezdvíhame, ale naopak, kdekoľvek na displej ťukneme súčasne ešte jedným prstom a to toľkokrát, kým nám COrvus neoznámi, že je pripravený zapísať požadované R. Keďže R je na 7. tlačidle ako 3. v poradí postačí nám urobiť druhým prstom dva príťuky. Keď COrvus oznámi písmeno R, oba prsty z klávesnice dvihneme, aby sme písmeno zapísali. T je jednoduché, pretože je opäť ako prvé na 8. tlačidle. 8. tlačidlo vyhľadáme jedným prstom  a po uvoľnení prstu sa písmeno T zapíše. Na písmeno I, ktoré je tretie v poradí na štvrtom tlačidle a rovnako aj na písmeno N, ktoré je druhé na 6. tlačidle opäť využijeme príťuky. Najskôr vyhľadáme príslušné tlačidlá, jeden prst ponecháme na nájdenom tlačidle a druhým prstom priťukávame až kým sa neozve požadované písmeno. Ak sa náhodou pomýlime aj tu, rovnako ako pri numerickej klávesnici  vymažeme chybný znak krátkym ťuknutím oboma prstami naraz kdekoľvek do priestoru klávesnice. Keď si chceme celý zapísaný text prečítať, použijeme rovnaké gesto, ako pri numerickej klávesnici a to stlačenie a držanie tlačidla na ubratie hlasitosti shift 2, poklepanie jedným prstom a pustenie tlačidla. No a na potvrdenie zapísaného textu musím poklepať v priestore editačného poľa, teda mimo klávesnice. Následne sa zobrazí položka kontakty s vyfiltrovaním všetkých kontaktov s menom Martin. Ak máme v kontaktoch uložených viacero Martinov, švihaním si nájdem toho, ktorému chcem volať, teda Martina Murárika. Samozrejme nemuseli sme zadávať celé meno, stačilo zadať napríklad len písmeno M, alebo časť mena Mart, no v takom prípade by nám smartfón vyhľadal všetky mená v ktorých sa písmeno M, respektíve časť slova Mart vyskytuje. Takže by nám vyhľadalo aj Martu. No ale vráťme sa k Martinovi. Na uskutočnenie hovoru nám stačí už len na Martina Murárika poklepať. A voláme. Ešte jeden typ na záver, väčšina používateľov pozná rozloženie znakov na jednotlivých tlačidlách ešte zo starých tlačidlových telefónov.  Preto COrvus číta v predvolenom stave len prvý znak na tlačidle. Ak si však máte problém znaky na tlačidlách zapamätať, nemusíte sa báť. Stačí v nastavení COrvusu v časti venovanej nastaveniu tlačidlovej klávesnice zapnúť rozšírenú odozvu pri prehmatávaní klávesnice. COrvus vám potom bude predčítavať všetky znaky na jednotlivých tlačidlách.

V tomto videu sme sa teda naučili písať na alfanumerickej klávesnici, poznáme nové gesto shift 1 švih dolu na vyvolanie klávesnice a zopakovali sme si gestá na mazanie textu i prečítanie obsahu obrazovky. Vďaka tomu sa nám podarilo vyfiltrovať si v kontaktoch kamaráta Martina a zavolať mu. Pevne verím, že v písaní na našej klávesnici boli úspešní a ja by som vás rada pozvala na našu stránku www bodka corvuskit bodka com. Teším na stretnutie s vami pri ďalšom diely videotutoriálov.