Napíšme svoju prvú SMSku

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa bližšie oboznámime s modulom správy, najmä s časťou nová správa. Ukážeme si, ako napísať správu, zadať príjemcov správy a správu odoslať. Predpokladáme, že už máte na dobrej úrovni zvládnuté základné gestá a ovládate písanie. Určite si pred touto časťou videotutoriálu pozrite aj časť venovanú numerickej a alfanumerickej klávesnici.

Nachádzame sa na domovskej obrazovke COrvusu. Poklepaním na položku Ponuka sa  vnoríme do zoznamu a prešviháme sa na  položku – správy. Poklepaním na položku správy sa otvorí zoznam štyroch položiek, s ktorými spravujeme sms v mobile. Medzi položkami sa prešvihávame. Prvá položka – nová správa,  umožní napísať novú správu. Cez položku doručené sa dostaneme do zoznamu správ, ktoré nám prišli. V tretej položke Odoslané sú uložené správy, ktoré sme z nášho mobilu odosielali. V poslednej položke nedoručiteľné sú uchovávané správy, ktoré nebolo možné doručiť napr. z dôvodu výpadku signálu.  

Poklepaním na položku nová správa sa otvorí ponuka so 4 možnosťami, ktoré si najskôr pozrime. Význam jednotlivých položiek z tohto zoznamu si postupne vysvetlíme. Dôležité je uvedomiť si, že na to, aby sme odostlali správu potrebujeme zadať informácie do viacerých položiek v tomto zozname. Až na konci využijeme poslednú položku Odoslať na samotné odoslanie správy. Začnime teda na prvej položke zoznamu, ktorou je Upraviť text. Po poklepaní sa otvorí editačné pole s názvom text správy, zapisovacím riadkom a alfanumerickou klávesnicou. Do editačného poľa napíšeme text správy. Písanie na alfanumerickej klávesnici je vysvetlené v časti na to zameranej. Text správy už máme napísaný  a poklepaním v hornej časti obrazovky, teda mimo klávesnice, ho do správy vložíme a zároveň sa vrátime k zoznamu štyroch položiek, ktoré tvoria novú správu. Švihom nadol sa posunieme na ďalšiu položku Upraviť príjemcov.

Poklepaním na túto položku sa otvorí editačné pole s číselnou klávesnicou, do ktorého zadáme číslo adresáta našej správy. Položku Upraviť príjemcov teda použijeme vtedy, ak chceme poslať správu na číslo, ktoré nemáme uložené v kontaktoch. V tomto editačnom poli, rovnako aj v editačnom poli so zapísanou správou si môžeme gestom stlačenia ubratia hlasitosti shift 2 a súčasne poklepania nechať prečítať obsah zobrazeného okna aj so zapísaným textom, respektíve číslom. Číslo príjemcu vložíme do správy poklepaním mimo klávesnice a zároveň sa opäť vrátime do zoznamu štyroch položiek novej správy. Teraz správu odošleme. Keďže sme do správy úspešne vložili text aj číslo adresáta, tretiu položku v zozname na teraz vynecháme a rovno prejdeme na položku odoslať. Po poklepaní na túto položku správu odošleme.

Opätovne si vytvoríme novú správu poklepaním na položku nová správa. Do prvej položky v zozname nová správa vložíme text novej správy tak, ako sme si to už pred chvíľou ukázali. Po vložení textu sa teraz pokúsime do správy vložiť číslo adresáta, ktorého máme uloženého v našich kontaktoch. Preto nateraz vynecháme druhú položku v zozname novej správy a poklepaním vstúpime do tretej položky zoznamu Pridať príjemcov (zoznam).              Poklepaním na tejto položke sme sa dostali k zoznamu kontaktov, kde švihaním prechádzame zoznam a meno, ktorému chceme správu poslať, potvrdíme poklepaním. Prípadne môžeme kontakt vyhľadať formou vyvolania klávesnice a napísania mena. Táto funkcionalita je podrobnejšie popísaná inej časti tutoriálu. Našli sme teda hľadaný kontakt Janka Mrkvičku a do správy ho vložíme poklepaním. Opäť sme v zozname štyroch položiek novej správy. Správu opäť odošleme poklepaním na poslednú položku v zozname, položku Odoslať.

Po odoslaní správy budeme stáť na položke Nová správa. Ak chceme zistiť, či odoslanie prebehlo v poriadku, môžeme sa švihaním nadol dostať na položku Odoslané, kde sú uložené správy, ktoré sme z nášho telefónu odoslali. Poklepaním na túto položku sa otvorí zoznam odoslaných správ, pričom posledná odoslaná je zobrazená v zozname ako prvá v poradí. Ak by ste tam vašu práve odoslanú správu nenašli, môžete sa ešte presvedčiť, či nezapadla do položky Nedoručiteľné, kde sa ukladajú všetky správy, ktorých odoslanie bolo neúspešné napríklad z dôvodu straty signálu.

V tomto videu sme sa nám teda podarilo písať a poslať našu prvú správu. Vlastne napísali sme dve správy, pričom jednu sme odoslali na ručne zadané telefónne číslo a druhú adresátovi, ktorého sme už mali uloženého v kontaktoch. Za týmto účelom sme si ukázali štvorpoložkový zoznam novej správy a naučili sme sa postupne vyplniť jeho položky tak, aby sme nakoniec mohli správu poklepaním na poslednú položku v zozname odoslať. Na záver vám pripomíname, že na našej webovej stránke www bodka corvuskit bodka com existuje používateľské fórum, odkiaľ môžete čerpať mnoho užitočných informácií pre ďalšiu prácu s vašim COrvusom. Teším na stretnutie s vami pri ďalšom diely videotutoriálov.